KVKK

KVKK
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Göksim İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Göksim İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde talep veya şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; iç kontrol, denetim ve Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile bilgi sistemlerinin kurulması ve güvenliğinin sağlanması amaçları başta olmak üzere,

  • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, e-posta, telefon/iletişim merkezi, Şirketimizin internet sitesi, açık internet kaynakları, kargo/posta ve faks kanallarıyla fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen meşru menfaat kişisel veri işleme şartı kapsamında toplanmaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız uyarınca, veri sahipleri olarak; taleplerinizi,  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimiz iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Metindeki Değişiklikler

İşbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU